Polityka prywatności - bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny www.aidcom.eu oraz stacjonarnego serwisu komputerowego jest firma AIDCOM Artur Redde z siedzibą przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 28, 20-052 Lublin, NIP: 7121663648, REGON: 061553734, e-mail: , , numer telefonu: 537 112 000, zwana dalej AIDCOM Artur Redde lub Serwisem.

II. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

III. Podstawa przetwarzania danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora Serwisu:

 1. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co oznacza, że Serwis jest zobligowany innymi przepisami – m.in. podatkowymi - do posiadania i przetwarzania danych Klienta (art. 6. ust. 1 lit. c. RODO);
 2. przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług wymienionych w Regulaminie serwisu z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia odpowiednich działań, np. w wyniku wyraźnej prośby naszego Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Takim uzasadnionym interesem jest dla Serwisu możliwość zapewnienia dostępności do wszelkich informacji dokumentujących treść i przebieg realizacji umowy, na wypadek zgłoszenia roszczeń co do jej przedmiotu bądź sposobu wykonania.

Potwierdzeniem uzyskania zgody na przetwarzanie danych przez Serwis jest wyraźna deklaracja osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej Serwisu albo poprzez złożenie podpisu pod taką zgodą na dokumencie potwierdzającym zamówienie, zlecenie bądź wykonanie usługi albo dokumentującym sprzedaż.

Regulamin naszego serwisu jest wzorcem umownym, który Państwo akceptujecie, chcąc zlecić wykonanie usługi serwisowej lub korzystać z usług elektronicznych albo dokonywać zakupów w Serwisie.

IV. Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przyjmowania i ewidencjonowania zleceń na wykonanie usług,
 • korzystania przez Klientów z możliwości weryfikacji statusu zleconej usługi,
 • zawierania i realizacji umów sprzedaży,
 • obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej sprzętu oraz reklamacji,
 • przesyłania zamówionych towarów oraz przedmiotów w ramach zlecanych usług,
 • obsługi korespondencji elektronicznej i pocztowej przesyłanej do Serwisu,
 • przekazywania w formie elektronicznej dokumentów sprzedaży i dotyczących usług,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej Administratora,
 • realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług Serwisu.

Zakres danych niezbędnych do zawarcia danej umowy określa „Regulamin świadczenia usług serwisowych i informatycznych” oraz „Zasady realizacji zleceń wysyłkowych”.

V. Czas przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia ku temu podstawy do ich przetwarzania. Powyższe oznacza, że w przypadku udzielenia przez Państwa zgody, uprawnieni będziemy do przetwarzania Państwa danych do momentu cofnięcia zgody, jej ograniczenia lub innych czynności, które mogą taką zgodę ograniczyć.

Dane osobowe pozyskane w trakcie zawierania umów, składania zamówień i zlecania usług będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat podatkowych (tj. do końca piątego pełnego roku kalendarzowego po dacie realizacji danej umowy) ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej.

VI. Powierzenie danych osobowych.

Państwa dane będą przetwarzać również nasi partnerzy, jeśli wyrażą im Państwo na to zgodę lub jeżeli jest to niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy. Państwa dane mogą być również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych w umowie o powierzeniu danych osobowych.

Przekazywanie danych ma miejsce np. w przypadku współpracy z naszymi partnerami takimi jak podmioty zajmujące się: dostarczaniem przesyłek, marketingiem internetowym, podmioty zajmujące się dostarczaniem usług informatycznych, w tym usługi kont pocztowych, serwerów, czy systemów zabezpieczeń. Celem przekazywania Państwa danych tego rodzaju podmiotom, jest realizacja zawartej z nami umowy, podniesienie jakości świadczonych przez nas usług, zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych, czy też możliwość dostosowania naszej oferty do Państwa osobistych preferencji. Podmiot, któremu dane przekazano, ma obowiązek zachowania najwyższej staranności, w tym wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. Państwa dane mogą być też przekazywane organom publicznym, pod warunkiem, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa dają im takie uprawnienie i przedstawią one stosowne żądanie.

VII. Uprawnienia Klienta.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, i postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), jako Klient Serwisu posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 1. jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, mogą Państwo taką zgodę cofnąć;
 2. mają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych nam danych osobowych, uprawnienie do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Żądanie takie należy skierować bezpośrednio do Administratora poprzez korespondencję mailową lub pocztową;
 3. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe uprawnienia zachowują Państwo również w przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane w sposób prawidłowy tj. zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.

VIII. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie.

Jako Administrator nie przeprowadzamy profilowania Państwa danych osobowych w rozumieniu określonym w art. 22 RODO.

IX. Pliki cookies.

Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowane są na urządzeniu osoby korzystającej z witryny Serwisu (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Administrator serwisu www.aidcom.eu jest podmiotem, który zamieszcza na Państwa urządzeniu pliki cookies. Poza Administratorem (właścicielem Serwisu) pliki cookies mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami partnerów.

Cel zbierania i przechowywania plików cookies

Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z naszej witryny. Wykorzystywane są one przede wszystkim do: umożliwienia identyfikacji użytkownika jako zalogowanego; autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania; umożliwienia automatycznego zalogowania do serwisu; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pokazywania użytkownikowi, że jest zalogowany na naszej stronie internetowej; zapamiętania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania; zapisania informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego; monitoringu dostępności towarów i usług; umożliwienia ustawiania funkcji i usług w serwisie; dopasowania zawartości produktów do preferencji użytkownika; utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu) dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; wykorzystania narzędzia do komunikacji internetowej; integracji z portalem społecznościowym; wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępnienia Klientom informacji o usługach, produktach i funkcjach.

Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia, z którego Państwo korzystacie, mogą Państwo w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by zablokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies lub informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

X. Zabezpieczenia.

Administrator deklaruje, że zastosował odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Przyjęte ograniczenia wyłączają dostęp do systemów przechowywania i przetwarzania danych przez osoby niepowołane, zabezpieczają dane przed nieuprawnionym kopiowaniem, modyfikacją lub uszkodzeniem oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.