• Regulamin świadczenia usług
  Regulamin świadczenia usług serwisowych i informatycznych
 1. Niniejszy Regulamin Serwisu dotyczy warunków oraz zasad wykonywania usług serwisowych i informatycznych przez serwis komputerowy Artur Redde prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „AIDCOM Artur REDDE”, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 28, 20-052 Lublin, NIP 7121663648, zwany dalej Serwisem.
 2. Osoby fizyczne będące konsumentami (zlecenie usługi nie związanej z działalnością gospodarczą) lub przedsiębiorcy (osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą) zlecający wykonanie usługi serwisowej bądź informatycznej dalej zwane będą Klientami.
 3. Serwis wykonuje usługi pod adresem wskazanym w punkt 1 Regulaminu, niemniej w uzasadnionych przypadkach, Serwis może świadczyć usługi w lokalizacji wskazanej przez Klienta.
 4. Zlecając Serwisowi wykonanie usługi, Klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, zobowiązany jest do podania podstawowych danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (wykonania usługi), tj. identyfikacji Klienta, sprawnego nawiązania kontaktu, informowania w sprawie realizowanej usługi, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku zażądania faktury (jeśli żądanie otrzymania faktury zostało zgłoszone przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) – także adresu zamieszkania.
 5. Zlecając Serwisowi wykonanie usługi, Klient będący przedsiębiorcą, zobowiązany jest do podania podstawowych danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (wykonania usługi), tj. identyfikacji Klienta, sprawnego nawiązania kontaktu, informowania w sprawie realizowanej usługi, takich jak: Imię i Nazwisko lub nazwa, adres siedziby przedsiębiorcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP.
 6. Serwis informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem przez serwis danych osobowych i postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), Klient posiada poniżej wskazane uprawnienia
  1) jeżeli Klient wraził zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, Klient może taką zgodę cofnąć;
  2) Klient ma prawo żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, uprawnienie do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3) Klient zachowuje w/w uprawnienia również w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane w sposób prawidłowy tj. zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.
 7. Zlecając Serwisowi wykonanie usługi Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych określonych w pkt. 4 i 5 Regulaminu, w celu zawarcia Umowy o świadczenie usługi oraz wykonania usługi w ramach tej umowy.
 8. Zlecając Serwisowi wykonanie usługi, Klient zawiera z serwisem umowę o świadczenie usług serwisowych.
 9. Administratorem danych osobowych jest Artur Redde prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „AIDCOM Artur REDDE”, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 28, 20-052 Lublin, NIP 7121663648, REGON: 061553734.
 10. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
  a) wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą;
  b) przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy umowy o świadczenie usług;
  c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - sytuacje podjęcia czynności sprawdzających, czy np. dane przechowywane w naszym systemie informatycznym są należycie zabezpieczone i czy osoby trzecie w sposób nieuprawniony nie podjęły prób ingerencji w te dane.
 11. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do czasu istnienia ku temu podstawy do ich przetwarzania. Powyższe oznacza, że w przypadku udzielenia zgody, uprawnieni będziemy do przetwarzania danych Klientów do momentu cofnięcia zgody, jej ograniczenia lub innych czynności, które mogą taką zgodę ograniczyć.
 12. W przypadku niezbędności określonych danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy – będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do jej zawarcia i wykonania. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych będzie uzasadniony interes administratora, będziemy przetwarzać dane Klienta do czasu istnienia tego interesu, czyli np. przez czas niezbędny do przeprowadzenia czynności w zakresie przeprowadzenia kontroli zastosowanych przez nas rozwiązań, w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych.
 13. Ponad powyższe, dane Klientów przetwarzane mogą być przez czasu wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. w zakresie obowiązku archiwizacji dokumentów.
 14. Odmowa podania powyższych informacji może być podstawą niewyrażenia zgody na przyjęcie sprzętu lub wykonanie usługi przez Serwis.
 15. Serwis przyjmując sprzęt nie weryfikuje prawa własności Klienta do powierzanego mienia. Klient przekazujący sprzęt do naprawy deklaruje, że posiada prawo jego rozporządzaniem jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik), wskazując jednocześnie osobę uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi.
 16. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie otrzymuje indywidualne dla każdego egzemplarza „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu”, w którym zawarte są podstawowe dane identyfikacyjne Klienta i urządzenia (marka, typ, numer seryjny, opis kompletu), opis usterki lub zakres usługi oraz numer naprawy i planowany termin jej ukończenia.
 17. Serwis realizując usługę może kontaktować się z Klientem (lub wskazaną przez niego osobą) celem ustalenia szczegółów zlecenia – podjęte ustalenia odnotowywane są wyłącznie w Karcie naprawy prowadzonej przez Serwis w wersji elektronicznej i stają się obowiązujące dla obydwu stron z chwilą uzgodnienia.
 18. Klientowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o przebiegu naprawy na każdym etapie jej realizacji.
 19. Serwis informuje, że przeprowadzenie diagnostyki, naprawy lub modernizacji sprzętu może wymagać jego rozmontowania i usunięcia plomb gwarancyjnych, a to może prowadzić do utraty gwarancji producenta lub udzielonej przez inny podmiot (np. poprzedni serwis). Powyższe nie dotyczy obsługi oprogramowania.
 20. Diagnostyka sprzętu przeprowadzana jest w celu wykrycia przyczyn niesprawności (również tych nie zgłoszonych przez Klienta, ale stwierdzonych w Serwisie), wyceny kosztów i określenia terminu wykonania naprawy oraz ustalenia okresu gwarancji.
 21. Usługa diagnostyki wstępnej sprzętu (bez demontażu podzespołów) jest bezpłatna. Weryfikacja stanu oraz wycena naprawy wymagające rozmontowania sprzętu są usługami płatnymi, a ich koszt jest wliczany w ostateczną cenę naprawy. Jeśli Klient po zapoznaniu się z wyceną usługi odstąpi od jej wykonania ponosi jedynie koszt tej wyceny chyba, że zażąda wydania pisemnej, szczegółowej diagnozy (opinii) Serwisu określającej zakres i przyczynę niesprawności (ze wskazaniem uszkodzonych elementów). W takim przypadku Serwis pobiera opłatę za sporządzenie i wydanie Opinii serwisowej.
 22. Serwis może odmówić wykonania usługi albo ograniczyć udzielaną gwarancję w przypadku stwierdzenia uszkodzeń sprzętu będących następstwem niefachowej lub niezgodnej ze sztuką naprawy bądź konserwacji uprzednio przeprowadzonej przez inne osoby lub podmioty.
 23. Serwis zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi lub zmiany terminu jej realizacji z przyczyn niezależnych od Serwisu, takich jak nieterminowe dostawy, uszkodzenia podzespołów w transporcie itp.
 24. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z usługi na każdym etapie jej realizacji.
 25. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny, Serwis może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zużytych części i czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu.
 26. Serwis informuje że sprzęt, który nie został skutecznie naprawiony może wykazywać objawy inne niż przy przyjęciu do Serwisu, zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych i wykonanych czynności serwisowych.
 27. Po zakończeniu naprawy lub odstąpieniu od jej wykonania Serwis informuje Klienta o gotowości sprzętu do odbioru, a data skutecznego powiadomienia odnotowywana jest w Karcie naprawy.
 28. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie Klientowi ww informacji w sposób przez niego wskazany, tj. drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.
 29. Klient obowiązany jest do odebrania sprzętu z Serwisu w terminie 30 dni od daty przekazania powyższej informacji. W przypadku nieodebrania urządzenia we wskazanym terminie, Serwis zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania w kwocie 3 zł za każdy rozpoczęty dzień przechowywania sprzętu ponad wskazany termin i uzależnia jego wydanie od wcześniejszego uiszczenia opłaty za magazynowanie.
 30. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Serwis o zmianie danych kontaktowych wskazanych odpowiednio w pkt. 4 lub 5, ponieważ niezawiniony przez Serwis brak możliwości nawiązania kontaktu przez 30 dni rozpoczyna okres naliczania opłaty za magazynowanie.
 31. „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu” jest dokumentem wymaganym przy odbiorze sprzętu z naprawy. W przypadku jego braku (zagubienie, zniszczenie itp.), ciężar udowodnienia prawa do konkretnego egzemplarza sprzętu spoczywa na Kliencie.
 32. Serwis nie odpowiada za urządzenia i akcesoria pozostawione przy sprzęcie, a nie ujęte w „Potwierdzeniu przyjęcia sprzętu”.
 33. Wymienione w czasie naprawy części i podzespoły nie podlegają zwrotowi.
 34. Klient przekazując Serwisowi nośniki danych (również te zamontowane w sprzęcie) oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo do tych danych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów w przypadku ujawnienia w nich treści prawnie zabronionych lub naruszających licencje albo prawa osób lub firm trzecich.
 35. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klient powinien wykonać ich kopię zapasową osobiście lub zlecić jej sporządzenie Serwisowi (usługa płatna). O możliwości odpłatnego wykonania kopii zapasowej Serwis informuje Klienta.
 36. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, integralność i responsywność danych i aplikacji na nośnikach Klienta oraz za następstwa wynikające z utraty tych danych, a w szczególności w przypadku ujawnienia uszkodzeń lub wad ukrytych nośnika bądź obecności złośliwego oprogramowania (wirusy itp.).
 37. Serwis nie ingeruje w dane zawarte na nośnikach Klienta chyba, że przedmiotem usługi jest instalacja lub naprawa oprogramowania albo odzyskiwanie danych.
 38. W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Serwis może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora (root'a).
 39. Wykonanie usługi instalacji oprogramowania wymaga dostarczenia przez Klienta niezbędnych, aktywnych licencji (nie dotyczy programów rozpowszechnianych na licencji GNU GPL, BSD lub Freeware).
 40. Usługa odzyskiwania danych wykonywana jest wyłącznie po przeprowadzeniu analizy kondycji nośnika źródłowego i ewentualnej naprawie sprzętowej.
 41. Analiza kondycji i struktury nośnika oraz naprawa są usługami płatnymi, wliczanymi w koszt odzyskiwania danych.
 42. Serwis w żadnym przypadku nie gwarantuje skutecznego odzyskania danych, aż do momentu uzyskania kopii kompletnych i nieuszkodzonych plików. Wówczas Serwis sporządza listę tych plików i wraz z wyceną przedstawia Klientowi do akceptacji.
 43. Klient po zapoznaniu się z zestawieniem odzyskanych plików i wyceną ma prawo zrezygnować z odzyskania danych (ponosząc wyłącznie koszt analizy i naprawy) lub zlecić wykonanie usługi, tj. przekazanie kopii na wskazanym nośniku.
 44. Serwis niezwłocznie po rezygnacji z usługi lub przekazaniu Klientowi kopii odzyskanych plików trwale usuwa je ze swoich zasobów i zwraca nośnik źródłowy bez udzielenia gwarancji na jego funkcjonowanie.
 45. Serwis informuje, że w trakcie pracy z uszkodzonym nośnikiem danych może dojść do jego degradacji utrudniającej lub całkowicie uniemożliwiającej dalsze odzyskiwanie danych. Tym samym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z pogorszenia stanu technicznego dostarczonego nośnika.
 46. Serwis gwarantuje ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich; zapewnia przestrzeganie tajemnicy handlowej, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
 47. Po wykonaniu usługi naprawy lub modernizacji sprzętu Serwis udziela gwarancji na jego poprawne działanie w zakresie i terminie wskazanym w „Karcie Naprawy”.
 48. Gwarancja dotyczy wyłącznie przypadków niesprawnego działania sprzętu, których przyczyną są wady produkcyjne jednego lub kilku z wymienionych w trakcie naprawy czy modernizacji podzespołów, bądź ich niewłaściwy montaż w urządzeniu.
 49. Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania. Czynności te należą do obowiązków użytkownika i mogą zostać wykonane przez serwis dodatkowo, na koszt Klienta.
 50. Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne.
 51. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu, albo w sposób odmienny od dopuszczonego instrukcją obsługi. Udzielona gwarancja wyłącza również odpowiedzialność Serwisu w przypadku powstania uszkodzeń będących skutkiem niezachowania przez użytkownika należytej staranności bądź zaniechania, a w szczególności: udarów mechanicznych, zalania cieczami, oddziaływania par i substancji lotnych bądź przegrzania, nieprzestrzegania zasad ochrony przed ESD oraz działania siły wyższej.
 52. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie reklamowanego sprzętu do Serwisu wraz z wydaną „Kartą naprawy” lub „Kartą gwarancyjną” opatrzoną pieczęcią i podpisem pracownika Serwisu.
 53. Koszt dostarczenia sprzętu do Serwisu ponosi Klient i jest on zobowiązany do właściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu. Dostarczony sprzęt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czyszczenie sprzętu będzie realizowane odpłatnie, na koszt Klienta.
 54. Serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku usunięcia bądź naruszenia plomb gwarancyjnych założonych przez Serwis.
 55. Serwis zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji (zgodnie z treścią pkt. 42-48) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, zastrzegając sobie prawo do przedłużenia tego terminu w uzasadnionych przypadkach do 30 dni.
 56. Klient zlecając wykonanie usługi Serwisowi oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Inne postanowienia stron wykraczające poza treść Regulaminu wymagają formy pisemnej. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks cywilny.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści materiałów lub elementów strony bez zezwolenia jest zabronione. Autorskie prawa majątkowe do materiałów zamieszczonych w witrynie przysługują wyłącznie firmie AIDCOM.